Villkor

1. Allmänt om Reservdelstorget

1.1 Winassist System AB erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats reservdelstorget.com sina medlemmar möjlighet att erbjuda varor på Internet. Genom medlemskap i Reservdelstorget kan medlemmar få tillgång till varor som respektive medlem lagt upp.

1.2 Medlemmarna upprättar, underhåller och ansvarar själv för de varor som erbjuds på reservdelstorget.com, Winassist System AB eller Reservdelstorget har om annat inte anges, inget ansvar för dessa varor. 
För medlemskap i Reservdelstorget gäller följande:

Köpa
Att söka och köpa varor på reservdelstorget är avgiftsfritt.

Sälja
Vill du kunna lägga upp och sälja dina varor på Reservdelstorget så måste du ansöka om medlemskap.

Denna tjänst kostar 100:- per månad. Avgift debiteras kvartalsvis.

2. Medlemskap i Reservdelstorget

2.1 Den som vill bli medlem i Reservdelstorget skall lämna de företags- och adressuppgifter som Winassist System AB efterfrågar i samband med ansökan om medlemskap. Winassist System AB förbehåller sig rätten att neka medlemskap i Reservdelstorget. En förutsättning för att erhålla medlemskap i Reservdelstorget är att den sökande har ett företag registrerat med tillhörande organisations nummer.

2.2 Medlemmen anses ha accepterat dessa villkor genom att använda sitt användar-id tillsammans med lösenordet. Dessa villkor tillställs medlemmen i samband med att medlemmen ansöker om medlemskap i Reservdelstorget.

2.3 Medlemmen skall omedelbart till Winassist System AB anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till medlemmens lösenord.

3. Medlemmens Åtagande

3.1 Medlemmen förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Medlemmen ansvarar för alla debiteringar på Reservdelstorget som uppkommer genom utnyttjande av medlemmens användar-id tillsammans med medlemmens lösenord fram till dess att medlemmen till Winassist System AB har anmält spärrning enligt angiven rutin nedan. 
Medlemmen skall anmäla spärrning av eget lösenord till Winassist System AB via telefon eller via e-post genom att ange "KONTOSPÄRR", användar-id, namn, adressuppgifter samt telefonnummer. Användar-id skall anges med rätt gemener och versaler.

3.2 Medlemskapet i Reservdelstorget omfattar inte upplåtelse av det telenät som medlemmen använder för uppkoppling mot Reservdelstorget. För detta telenät gäller de villkor som tillämpas av den teleoperatör som upplåter telenätet. Medlemskapet i Reservdelstorget omfattar inte heller den utrustning (inklusive programvaror) som erfordras för att koppla upp sig mot Reservdelstorget.

4. Drift

Reservdelstorget är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Driftstörningar kan även förekomma i samband med säkerhetskopiering (Backup).

5. Ändringar i Reservdelstorget.com

Winassist System AB förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider mm.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Winassist System AB ersätter medlemmen endast för dennes styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Winassist System AB:s sida. Medlemmen har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador, även om Winassist System AB har uppmärksammats på möjligheten att sådana kostnader kan uppstå. Winassist System AB är vidare fri från allt ansvar för kostnad som beror på sådan omständighet som anges i punkt 8 nedan. 

6.2 Oberoende av vad som sagts ovan, är Winassist System AB:s sammanlagda ansvar under varje tolv månadsperiod begränsat till 1.500 kronor. 

6.3 Anspråk på ersättning kan inte göras gällande med mindre än att talan väcks inom ett år från den dag då medlemmen fått eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas. 

6.4 Medlemmen kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Winassist System AB än vad som anges i dessa villkor.

7. Befrielsegrunder

Winassist System AB har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Winassist System AB kan visa att kostnaden beror på omständighet utanför Winassist System AB:s kontroll som Winassist System AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Winassist System AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller ombud för Winassist System AB förhindras att utföra uppdrag för Winassist System AB:s räkning på grund av sådan omständighet som härvid avses.

8. Avgifter

För åtkomst till produkter som innehållsleverantör i Reservdelstorget belagt med avgift tillämpas ett prenumerationsförfarande. För medlemskap i Reservdelstorget debiteras medlemmen med fn. 100 kr/månad.
Denna avgift faktureras av Winassist System AB löpande per kvartal, ingångsmånaden fri. Alla priser exklusive gällande mvs.

9. Avstängning

Winassist System AB får stänga av medlemmen från Reservdelstorget om medlemmen trots påminnelse inte betalat inom angiven tid eller medlemmen inte fullgör sina åtaganden enligt punkt 3 eller annan bestämmelse i dessa villkor. 

10. Giltighetstid för medlemskapet i Torget

10.1 Medlemskapet i Reservdelstorget gäller för den fakturerade perioden. Medlemmen äger rätt att säga upp medlemskapet med tre månaders skriftligt varsel innan utgången av innevarande debiteringsperiod. Medlem skall då uppge namn, användarnamn, samt att det gäller uppsägning av medlemskap på Reservdelstorget.

10.2 Winassist System AB har rätt att säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande om medlemmen stängts av från Reservdelstorget med stöd av punkt 9 eller om medlemmen försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest befinns vara 
på sådant obestånd att det kan antas att dennes åtaganden inte blir rätteligen fullgjorda.

11. Överlåtelse

Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Winassist System AB äger rätt att överlåta samtliga, eller endast vissa, rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger Winassist System AB rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

12. Villkors ändring

Ändring i eller tillägg till dessa villkor träder i kraft två månader efter det att meddelande med de nya villkoren tillställts medlemmen eller publicerats på Reservdelstorget. Winassist System AB har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om medlemmen inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att skriftligen säga upp medlemskapet i Reservdelstorget i enlighet med punkt 10.1 ovan. Om sådan uppsägning inte sker, anses medlemmen ha godkänt de nya villkoren.

13. Tvister

Tvist i anledning av Avtalet skall, om den gäller belopp mindre än 15 basbelopp enligt lag om allmän försäkring (1962:381), lösas av allmän domstol. Om tvist avser anspråk om 15 basbelopp eller mer skall den avgöras enligt svensk lag (1929:145) om skiljemän, varvid rättegångsbalkens omröstnings regler skall äga tillämpning och skiljeförfarandet äga rum i Stockholm. Oaktat föregående mening äger part alltid rätt att vända sig till allmän domstol eller behörig myndighet för att söka erhålla betalning för klar och förfallen fordran.